We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
News > recent tax developments 1/2023

recent tax developments 1/2023

Bilten – 17.01.2023

Usklađenje temeljnog kapitala trgovačkih društava

Uvođenjem EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj biti će potrebno da sva trgovačka društva organizirana kao društva kapitala usklade nominalnu vrijednost dionica, poslovnih udjela kao i vrijednost temeljnog kapitala.

Pregled najvažnijih zahtjeva i izmjena dajemo u nastavku.

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano je da su trgovačka društva dužna preračunati postojeće iznose temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice/poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro. Tako dobivene iznose trebat će istodobno uskladiti s propisanim minimalnim iznosima temeljnoga kapitala i njegovih dijelova na način kako je uređeno Zakonom o trgovačkim društvima.

Dionička društva dužna su u roku od najviše godine dana od dana uvođenja eura podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis opisane promjene, dok su društva s ograničenom odgovornošću dužna to isto učiniti u roku od najviše 3 godine od dana uvođenja eura.

Nadalje, Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima propisan je najniži iznos temeljnoga kapitala dioničkog društva. Umjesto dosadašnjih 200.000 kuna temeljni kapital iznosi 25.000 eura, a najmanji nominalni iznos dionice, koji je do sada iznosio 10 kuna, iznosi jedan euro.

Najniži iznos temeljnoga kapitala društva ograničenom odgovornošću umjesto dosadašnjih 20.000 kuna iznosi 2.500 eura. Nominalni iznos svakog poslovnog udjela umjesto dosadašnjih 200 kuna ne može biti manji od 10 eura.

Naposljetku, najniži iznos temeljnoga kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću će umjesto dosadašnjih 10 kuna sad iznosi jedan euro, koliko iznosi i najniži nominalni iznos jednoga poslovnog udjela u tome društvu.

Kazne

Propuštanje rokova propisanih Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj za posljedicu će imati nastupanje razloga za prestanak društva te će sud prema službenoj dužnosti brisati društvo iz trgovačkog registra.

Promjena kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

U Narodnim novinama br. 151/2022 od 07. prosinca 2022. godine, objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba. Nova porezno priznata kamatna stopa za 2023. godinu iznosi 2,4 % i treba se primjenjivati i na postojeće zajmove.

Spomenuta promjena kamatne stope utječe na priznavanje troškova kamata kod primljenih zajmova, kao i na priznavanje prihoda od kamata kod danih zajmova između povezanih o-soba. Isto vrijedi i za financiranje između povezanih osoba rezidenata, ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status (plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit) ili ima pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Iznimno, za potrebe utvrđivanja tržišnosti zajmova između povezanih osoba, porezni ob-veznik može, osim objavljene kamatne stope, utvrđivati i dokazivati prema pravilima o trans-fernim cijenama neku drugu kamatnu stopu, ali pod uvjetom da taj način primjenjuje na sve ugovore.

Paušalna naknada za rad od kuće

Uslijed izmjena Zakona o radu definiran je između ostalog i rad na izdvojenom mjestu (rad od kuće). Nastavno na navedeno Pravilnikom o porezu na dohodak propisana je mogućnost neoporezive isplate nove novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za takav rad u iznosu do 3,98 eura po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 eura mjesečno.

Za sva pitanja slobodno nam se i sa povjerenjem javite.

autori

  • Pavo Djedović
    Revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva

Let's get in touch!
Kontakt