We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
News > mailingLeitner Croatia 11/2023

mailingLeitner Croatia 11/2023

Bilten – 04.12.2023

Dana 4. listopada 2023. u okviru najavljene porezne reforme objavljene su izmjene poreznih zakona, koje bi trebale biti u primjeni od 1. siječnja 2024. s izuzetkom pojedinih odredbi koje će se početi primjenjivati već u 2023. godini, a koje ćemo posebno istaknuti u nastavku.

Porez na dohodak

 • Ukida se prirez porezu na dohodak na sve vrste primitaka.
 • Povećava se neoporezivi iznos osnovnog osobnog odbitka s EUR 530,90 na EUR 560 te posljedično iznosi odbitka za uzdržavane članove obitelji i utvrđenu invalidnost.
 • Porezne stope na dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak će određivati jedinice lokalne samouprave (JLS). Porezne stope će moći biti određene unutar raspona: niža stopa od 15 % do 23,6 % te viša stopa od 25 % do 34,5 %. Ako JLS ne donesu odluke o visini porezne stope primjenjuju se stope 20 % i 30 %.
 • Podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s EUR 47.780 na EUR 50.400.
 • Zbog ukidanja prireza povećane su propisane porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka s 10 % na 12 %, s 20 % na 24 % i s 30 % na 36 %.
 • Napojnice – određen porezni tretman napojnica na način da se porez na dohodak ne plaća na napojnice do godišnjeg iznosa od EUR 3.360 po radniku dok se iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezuje se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20 %.
 • Donacije – proširene mogućnosti doniranja u općekorisne svrhe u iznosu većem od 2 % prihoda prethodne godine.
 • Opcijska dodjela udjela – izjednačava se porezni tretman opcijske dodjele udjela (d.o.o.) s opcijskom dodjelom dionica (d.d.) na način da se oboje oporezuje kao dohodak od kapitala po stopi od 20 % (bez obračuna doprinosa).
 • Rok za plaćanje poreza na dohodak po godišnjem obračunu je određen na određeni datum (28. veljače) umjesto prema danu podnošenja prijave.
 • Zaokruženi su iznosi u eurima u korist poreznih obveznika.

Porez na dobit

Izmjene koje su stupile na snagu od 12. listopada 2023. godine:

 • Ukinuto plaćanje poreza po odbitku na usluge poreznog i poslovnog savjetovanja i istraživanje tržišta.
 • Primjena oslobođenja od plaćanja poreza po odbitku pri isplati kamate i autorskih naknada na Europski gospodarski prostor (Norveška, Island, Lihtenštajn) pod istim uvjetima propisanim za društva koja su za porezne svrhe rezidenti EU države članice.
 • Povećava se stopa poreza po odbitku s 20 % na 25 % za naknade i usluge koje se plaćaju osobama u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija, a s kojima RH ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Izmjene koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2024. godine:

 • Povećava se na EUR 650 vrijednost imovine koja se smatra dugotrajnom imovinom.
 • Propisani uvjeti kada iznos donacije može iznositi i više od 2 % prihoda prethodne godine ako su u svrhu financiranja strateških projekata.
 • Rok za plaćanje poreza na dobit je 30. travnja (fiksno) bez obzira na datum podnošenja prijave poreza na dobit.
 • Zaokruženi su iznosi u eurima u korist poreznih obveznika.

Porez na dodanu vrijednost

 • Pojednostavljenje odredbi o ispravku porezne osnovice kod nenaplaćenih potraživanja – za račune izdane nakon 1. siječnja 2024. godine. Ispravak osnovice moguć je šest mjeseci nakon proteka roka od jedne godine od dospijeća nenaplaćenih potraživanja uz uvjet da je isporučitelj poduzeo sve radnje za naplatu dospjelog potraživanja.
 • Prag za upis u registar obveznika PDV-a se zaokružuje na EUR 40.000.
 • Uvođenje određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga radi usklade s Direktivom Vijeća EU 2020/284.

Fiskalizacija

 • Definira se tretman napojnice u sustav fiskalizacije.
 • Ukinuta mogućnost provjere računa putem sms poruke.
 • Prag za plaćanje gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije po jednom računu za nabavu proizvoda i usluga se povećava na EUR 700.
 • Zaokruženi su iznosi u eurima.

Lokalni propisi

 • Zbog ukidanja prireza dana je mogućnost JLS da odlukama propišu visinu poreznih stopa za godišnje dohotke (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim).
 • Povećava se raspon za porez na kuće za odmor na EUR 0,60/m2 do EUR 5/m2.
 • Zaokruženi su propisani iznosi lokalnih poreza.

Zakon o doprinosima

Izmjene Zakona o doprinosima stupaju na snagu od 1. prosinca 2023. godine:

 • Do najviše EUR 300 smanjuje se osnovica za mirovinsko osiguranje (I. stup) – za bruto plaće do EUR 700 propisana je fiksna olakšica od EUR 300, a za plaće od EUR 700,01 do EUR 1.300 propisano je postupno smanjenje olakšice.
 • Propisano izuzeće od obveze doprinosa drugog dohotka ostvarenog po osnovi napojnica.
 • Promjena dospijeća obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti (s datuma predaje porezne prijave na datum zadnjeg dana roka za predaju porezne prijave).

autori

 • Pavo Djedović
  Revizor | Porezni savjetnik | Partner | Član društva
 • Ante Pavić
  Porezni savjetnik | Partner

Let's get in touch!
Kontakt