We for you u
Prebaciti na: LeitnerLeitner
News > Introduction of the EURO – 1 January 2023

Introduction of the EURO – 1 January 2023

Bilten – 01.07.2022

Rokovi za uvođenje eura

 

Današnjom odlukom Vijeća EU (u daljnjem tekstu: Vijeće EU) stupa na snagu Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon) donesen u svibnju 2022.g.

Nakon što je Vijeće EU donijelo odluku o usvajanju eura, Vlada Republike Hrvatske odlukom objavljuje dan uvođenja eura i fiksni tečaj konverzije, datum početka i završetka dvojnog optjecaja, te datum početka i završetka dvojnog iskazivanja.

 

Općenito o uvođenju eura

 

U prvom koraku važno je za istaknuti da priprema za zamjenu kune eurom u Republici Hrvatskoj obuhvaća 3 ključna razdoblja:

  • pripremno razdoblje;
  • razdoblje dvojnog optjecaja; te
  • razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja.

Pripremno razdoblje

Pripremno razdoblje započinje današnjom objavom odluke Vijeća EU i traje do 31. prosinca 2022.g. Drugim riječima počinje obveza dvojnog iskazivanja te započinje predopskrba, posredna predopskrba i pojednostavljena predopskrba gotovim novcem eura.

Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti ključna je mjera za sprječavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena. Osim toga, na ovaj način potrošačima će se omogućiti da se lakše priviknu na cijene i druge novčane iskaze vrijednosti iskazane u euru.

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima. Drugim riječima dvojno iskazivanje ne obuhvaća trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekata (B2B), interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno slati javnim tijelima.

Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko, a prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti puni iznos fiksnog tečaja konverzije.

Poslovni subjekt mora dvojno iskazati ukupan iznos roba i usluga prema krajnjem potrošaču u ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora.

Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kuni nakon 1. siječnja 2023. i dalje su važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima, danom uvođenja eura kao službene valute, smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Isto tako postoje određene iznimke od obveze dvojnog iskazivanja:

  • totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom, agregat i električna punionica,
  • prodaja putem automata,
  • ostalo propisano Zakonom.

Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura (započinje 5. rujna 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.).

Za preračunavanje kuna u eure koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije kojeg je utvrdilo Vijeće EU, a sastoji se od:

  • šest znamenaka (cijeli broj i 5 decimala)
  • 1 EUR = 7,53450

Pri preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro fiksni tečaj konverzije treba se koristiti u punom brojčanom iznosu (skraćena verzija na dvije decimale neće biti dopuštena).

Nakon preračunavanja iskazuju se najmanje dvije znamenke nakon zareza.

Razdoblje dvojnog optjecaja

Razdoblje dvojnog optjecaja započinje danom uvođenja eura i traje 2 tjedna (započinje 1. siječnja 2023. u 00:00 te traje zaključno do 14. siječnja 2023. u 24:00).

Dvojni optjecaj je optjecaj u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno tijekom tog razdoblja u optjecaju će se istodobno nalaziti i euro i kuna.

Iznimno, ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

Razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja

U razdoblju nakon završetka dvojnog optjecaja banke će 12 mjeseci od dana uvođenja eura mijenjati gotov novac za kune za gotov novac eura bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

 

Prilagodba računovodstva, financijskog izvještavanja i drugih javnih davanja

 

Knjigovodstvena isprava (račun, uplatnica, isplatnica, izvod sa žiro računa, otpremnica, dostavnica, narudžbenica, primka i dr.) na temelju koje se unose poslovni događaji u poslovne knjige mora biti iskazana u službenoj valuti. U razdoblju do 31. prosinca 2022. knjigovodstvena isprava iskazuje se u kuni, a u razdoblju od 1. siječnja 2023. iskazuje se u euru.
Dakle, nakon uvođenja eura knjigovodstvene isprave moraju biti izdane u službenoj valuti neovisno o datumu poslovnog događaja. Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura unose se u poslovne knjige u euru, a po potrebi i u drugoj stranoj valuti, dok se poslovni događaji koji se odnose na razdoblje prije dana uvođenja eura unose u poslovne knjige u kuni sve dok se ne zatvori knjigovodstvena godina.

Obračun plaće i drugog dohotka

U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i ostalih naknada koje se radniku isplaćuju na temelju ugovora o radu dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun.

Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, ugovore o radu neće biti potrebno mijenjati samo zbog uvođenja eura kao službene valute. Iznosi u Pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl., koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura, moraju biti iskazani u euru.

U razdoblju dvojnog iskazivanja putne naloge nije potrebno dvojno iskazivati.

Preračunavanje stanja u poslovnim knjigama

Stanja u kunama prenesena iz poslovnih knjiga za godinu koja je prethodila godini u kojoj je uveden euro, preračunavat će se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon datuma uvođenja eura evidentirat će se u poslovnim knjigama u eurima.

Priprema i predaja godišnjih financijskih izvještaja

Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, pripremaju i predaju godišnje financijske izvještaje sukladno rokovima u 2023. za 2022. u kuni.

Poslovni subjekti, obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, čija je poslovna godina različita od kalendarske, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon dana uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euru.

Poduzetnici koji pripremaju godišnje financijske izvještaje u skladu s HSFI, gdje su podaci prvi put iskazani u euru, usporedni podaci iz prethodnih izvještajnih razdoblja u kuni preračunavaju se i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje radi bolje usporedivosti podataka. Poduzetnici koji su obveznici primjene MSFI kao okvira financijskog izvještavanja, prikazuju usporedne podatke sukladno odredbama MSFIa.

Prijava poreza i drugih javnih davanja

Prijave poreza za 2022. i ranije godine dostavljaju se u kuni, a za 2023. i nadalje u euru. Ispravci poreznih prijava podnose se u valuti u kojoj su izvorno dostavljeni.

PDV obrazac za prosinac 2022. podnosi se, sukladno zakonskim rokovima, u siječnju 2023. u kuni jer se poslovni događaji iskazani u obrascu za prosinac 2022. odnose na obračunsko razdoblje 2022.

Prijava poreza na dobit, kao i prijava poreza na dohodak za 2022. koja se podnosi u 2023. iskazuje se u kuni.
Obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje započinje prije uvođenja eura, a završava nakon dana uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje dostavljaju u euru.

Obrazac JOPPD, koji ima oznaku izvješća 22xxx podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća 23xxx podnosi se u euru. Korekcije i nadopune JOPPD Obrazaca podnose se u valuti u kojoj je dostavljen izvorni obrazac.

autori


Let's get in touch!
Kontakt